Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Historia Polski w legendach”

Samorządowe  Przedszkole Nr 6 im .Henryka Jordana w Krakowie
zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym
z okazji 100-lecia Niepodległości Polski

Historia Polski w legendach

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych w wieku 5 – 6 lat.
 2. Okres składania prac: 10.10.2018 r. – 5.11.2018 r.
 3. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej pt. „Historia Polski w legendach” w formacie A4 – A3
 4. Każde przedszkole może przysłać maksymalnie 3 prace. Przyjmujemy tylko prace indywidualne wykonane przez dzieci.
 5. Kryteria wyboru prac: kreatywność, estetyka, samodzielność wykonania, wrażenie artystyczne.
 6. Każda praca musi zawierać komputerowo wypełnioną metryczkę:
  – imię i nazwisko autora oraz wiek dziecka,
  – nazwa i dokładny adres placówki,
  – telefon kontaktowy oraz e-mail,
  – imię i nazwisko nauczyciela, pod którego opieką została wykonana praca.
  Metryczkę należy przykleić z tyłu pracy.
 7. Prace należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłając na adres:

Samorządowe Przedszkole nr 6 im. H. Jordana

ulica Bujaka 17

30 – 611 Kraków

z dopiskiem „Historia Polski w legendach”

 1. Ostateczny termin składania prac: 5.11.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15.11.2018 r.
 2. Organizator nie odpowiada za zniszczenia powstałe w czasie transportu, dlatego prosimy o właściwe zabezpieczenie prac.
 3. Prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.
 4. Prace niezgodne z regulaminem, nie będą brane pod uwagę.
 5. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w przedszkolu, na wystawie pokonkursowej.
 6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola
  http://przedszkole6krakow.pl
 7. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.

Nauczycieli, którzy chcą otrzymać podziękowanie  za udział w konkursie oraz dyplomy udziału dzieci  – prosimy o przysłanie koperty ze znaczkiem zwrotnym. Pozostali otrzymają dyplomy drogą mailową.

 1. Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikację danych osobowych z zamieszczeniem fotografii pracy w prasie lokalnej i na stronach internetowych.
 2. Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu:

malgorzata.wiercioch@gmail.com lub bozenal68@interia.pl oraz katarzyna.hodana@gmail.com

 

 

Załącznik nr 1

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka

w konkursie plastycznym organizowanym przez

Samorządowe Przedszkole nr 6 im. Henryka Jordana w Krakowie

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

 

…………………………………………………………………….…………………………

(imię i nazwisko)

 

w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Historia Polski w legendach” organizowanym w roku szkolnym 2018/2019 przez Samorządowe Przedszkole nr 6 im. Henryka Jordana w Krakowie.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

 

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

 

……………………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis obojga rodziców lub prawnych opiekunów)