Edukacja.

Edukacja

Idee wychowawcze i pedagogiczne naszego patrona łączą się w naturalny sposób z artystycznym profilem przedszkola i nadają kierunek naszym działaniom edukacyjnym. Uwzględniamy je w rocznych planach pracy oraz w codziennej pracy wychowawczej.

Proces kształtowania osobowości dziecka i przygotowania go do nauki w szkole, przedszkole opiera na własnych programach edukacyjnych dostosowanych do standardów rozwojowych każdej grupy wiekowej i stwarza optymalne warunki do indywidualnego rozwoju każdego wychowanka, jego talentów i zdolności, w tym przez udział w zajęciach dodatkowych. Dbając o wysoką jakość działań we wszystkich obszarach, przedszkole diagnozuje osiągnięcia edukacyjne swoich wychowanków, tworzy indywidualne programy naprawcze i systematycznie dokonuje ich ewaluacji. Dzięki temu nasze przedszkole umożliwia wychowankom osiąganie sukcesów.

Wspomagamy dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi poprzez pracę z psychologiem i pedagogiem oraz pracę wyrównawczą w grupach. Prowadzimy gimnastykę korekcyjną. W trosce o zdrowie i właściwy rozwój fizyczny dzieci propagujemy idee zdrowego stylu życia.

Nasze przedszkole stwarza dziecku warunki do odpoczynku zgodnie z wymogami higieny i zdrowia oraz potrzebami indywidualnymi dziecka w ciągu całego dnia jego pobytu w przedszkolu. Odpoczynek dziecka wspomagany jest różnymi formami relaksacyjnymi. Dziecko ma prawo do wyboru formy i samodzielnego przygotowani się do odpoczynku lub skorzystania z pomocy wychowawcy i innych osób dorosłych.

Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. Możliwość korzystania z urządzeń sanitarnych dostosowanych do wieku i umiejętności dzieci, pomoc i wspomaganie ze strony wychowawców i pracowników w kształtowaniu nawyków higienicznych i samoobsługowych, warunki prawidłowego rozwoju fizycznego poprzez różne formy aktywności ruchowej w sali i na świeżym powietrzu.

Codzienną pracę wspomagamy własnymi programami autorskimi:

 • Program adaptacyjny ?Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania się do przedszkola?
 • Program edukacji ekologicznej ?Żyję w zgodzie z przyrodą?
 • Program profilaktyczny ?Nim będzie za późno?
 • Program wychowawczy ?Vademecum przedszkolaka cz.I?
 • Program wychowawczy ?Vademecum przedszkolaka cz.II Problem niepełnosprawności?
 • ?Praca z dzieckiem uzdolnionym?
 • Program zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • Program logopedyczny ?Szumią drzewa, wiatr szeleści, w buzi dziecka skarb się mieści ? wspieranie rozwoju mowy dziecka poprzez zabawy logopedyczne z grupą?
 • Wykorzystanie programów multimedialnych i technik informacyjnych w pracy edukacyjnej dzieci
 • Edukacja muzyczna w wychowaniu przedszkolnym ?W krainie melodii?
 • Program regionalny ?Żółta ciżemka?

Nasz pakiet edukacyjny obejmuje także realizację następującego projektu:
Projekt edukacji ekologicznej, a jego cele to:

 • wzbogacenie wiedzy na temat środowiska ekologicznego,
 • rozwijanie wrażliwości na zachowanie czystości w otoczeniu przyrodniczym,
 • szukanie metod współpracy z instytucjami i ludźmi, dla których ważne jest czyste środowisko,
 • poznanie i utrwalanie pojęć związanych z recyklingiem oraz segregacją odpadów,
 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • rozumienie konieczności recyklingu aluminium,
Back to Top
Skip to content