O Nas / Misja Przedszkola.

O Nas

Samorządowe Przedszkole nr 6 w Krakowie / O Nas / Misja Przedszkola

Historia

Przedszkole funkcjonuje od 1985 roku. Zostało wybudowane wraz z osiedlem Kurdwanów. Przez wiele lat w przeważającej mierze służyło dzieciom pracowników Huty im. Sendzimira. W dniu 6 czerwca 2003r. odbyła się uroczystość nadania przedszkolu imienia Henryka Jordana. Inspiracją wyboru patrona były jego wybitne zasługi dla Krakowa i kraju jako lekarza, pedagoga i społecznika. Z uwagi na dostosowanie do potrzeb środowiska od początku istnienia jest to przedszkole o wysokim stopniu organizacyjnym, mimo to nie zaspokaja w całości potrzeb rozbudowującego się wciąż osiedla. We wrześniu 2005 roku zostały otwarte nowe oddziały w budynku filialnym przy ul. Bujaka 15. W październiku 2013 roku utworzono tam kolejne oddziały. Przedszkole liczy 18 oddziałów, do których uczęszcza 447 wychowanków. Co roku mury przedszkola opuszcza około 100 absolwentów. Kadra pedagogiczna składa się z 36 wysoko -wykwalifikowanych nauczycieli, z których 1/3 to nauczyciele dyplomowani.

Jesteśmy placówką pracującą w oparciu o programy dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, dzięki czemu nasi wychowankowie z sukcesem i bez stresu rozpoczynają naukę w szkole.

Henryk Jordan, syn nauczyciela, urodził się w Przemyślu 23 lipca 1842 r. Wcześnie osierocony, szybko musiał nauczyć się dawać sobie samemu radę. o własnych siłach. Po zdaniu matury  studiował medycynę w Krakowie. Jednak bieda kazała mu przerwać studia i szukać szczęścia w Ameryce. Tam zarobkował jako akompaniator (traper) w prywatnych zakładach gimnastycznych. Następnie, w Anglii, zetknął się z ruchem boiskowym, a   zwłaszcza angielską specjalnością – piłką nożną. Po powrocie do kraju Jordan składa w Krakowie doktorat, a w Wiedniu uzyskuje dyplom magistra położnictwa. Przechodzi kolejne etapy kariery akademickiej na UJ, dochodząc do stanowiska profesora zwyczajnego oraz dziekana wydziału. Był wziętym położnikiem, wzywanym nawet na dwór Habsburgów. Ponad ćwierćwiecze sprawował mandat radnego miasta Krakowa, zajmując się wszystkim co dotyczyło zdrowia i edukacji. Zasiadał też w Radzie Szkolnej Krajowej i w Sejmie Galicyjskim. Zmarł 18 maja 1907 r.  – został pochowany na Rakowicach.

Henryk Jordan był pionierem rekreacji, ale też liderem całego ruchu higienicznego na ziemiach Małopolski.

Głównym dziełem życia Jordana był Park jego imienia, uruchomiony w 1889 r. na Błoniach krakowskich, na wydzielonej ich części. Park gromadził uczniów szkół krakowskich, a w dni świąteczne młodzież rzemieślniczą. Realizowano tu szeroki program wychowania fizycznego, prowadzono też różnorakie pracownie oraz zajęcia ogrodnicze. Wyróżnieniem dla starszych chłopców było powołanie do Pułku Dzieci Krakowskich. Otrzymywali oni mundury oraz prawdziwą broń, odbywali regularne ćwiczenia wojskowe. W tym względzie Park odegrał rolę przedszkola wobec galicyjskich organizacji walki czynnej: strzelców i drużyniaków, z których potem utworzono Legiony. Zajęcia w Parku były bezpłatne, a bieżąca liczba uczestników imponująca: około dwa tysiące dzieci, w tym kilkaset dziewcząt.

Pozostaje wszakże faktem bezspornym, że to właśnie Jordan zapoczątkował w Polsce ruch boiskowy, wyprowadził dzieci z dusznych sal szkolnych i sokolskich, a szewskich terminatorów z ciemnych suteren. Naturalną koleją rzeczy pomyślał Jordan o kadrach, które miały ten ruch realizować. Z tą myślą utworzył w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiednie kursy naukowe – prototyp dzisiejszych AWF-ów. Pośród słuchaczy przeważali studenci medycyny. Ci, zatrudniani w szkołach na etatach nauczycieli wf, pełnili przy tej okazji – honorowo – obowiązki lekarzy szkolnych w tym czasie, gdy takiej instytucji jeszcze nie było. W 1889 r., odpowiadając na apel dra Józefa Polaka, Jordan powołał pierwsze na ziemiach polskich stowarzyszenie higieniczne – Towarzystwo Opieki Zdrowia. Skupił w nim kwiat małopolskiej inteligencji: nauczycielstwo, kler, lekarzy… Założył też i utrzymywał własnym sumptem prasowy organ tego stowarzyszenia „Przewodnik Higieniczny”. Jordan wygłaszał po całej Galicji publiczne odczyty o zdrowiu, na które przychodziły tłumy ze względu na jego pozycję i popularność. Wiedzę miał rozległą i wielką łatwość słowa. Po Jordanie pozostał w Krakowie Park jego imienia, a w nim pomnik twórcy. Parkiem opiekuje się dziś osobne stowarzyszenie, które pielęgnuje chlubną tradycję. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wybiło medal z wizerunkiem Jordana, który stanowi wysokie wyróżnienie dla osób zasłużonych w krzewieniu rekreacji wśród dzieci i młodzieży.

(Źródło: Gazeta Wyborcza 34/99)

W naszym przedszkolu, tak jak w wielu tego typu placówkach, organizuje się szereg stałych imprez i uroczystości skierowanych do szerokiego grona odbiorców:

-Pasowanie maluchów na przedszkolaka,

-Spotkanie wigilijne z Rodzicami,

-Dzień Babci i Dziadka,

-Powitanie Wiosny,

-Święto Ziemi,

-Dzień Rodziny,

-Dzień Dziecka,

-Warsztaty zabaw twórczych dla dzieci i rodziców  itp.

Ale możemy poszczycić się także takimi tradycjami, na stałe wpisanymi w nasz kalendarz wydarzeń, które wyróżniają nas z grona innych przedszkoli:

Do takich tradycji należy wdrażanie i rozwijanie zagadnień samorządności dziecięcej.

Samorządność dziecięca, towdrażanie do kreatywnego sposobu bycia poprzez znajomość zasad współdziałania, samorealizacji, wykorzystania pomysłowości dzieci, wysłuchania ich zdania, opinii i potrzeb.

Nasze nauczycielki, w toku procesu wychowania, uczą dzieci współdziałania, współpracy i wzajemnej pomocy, starają się organizować takie sytuacje wychowawcze, by mogły ujawniać się prospołeczne zachowania dzieci. Nauczycielki pozostawiają dzieciom dużo swobody w podejmowaniu decyzji, takich jak: jak i co robić dalej, w co się bawić, jak rozwiązać zadanie, jak znaleźć kompromis itd. Pracując w ten sposób, nauczycielki już od pierwszych dni dziecka w przedszkolu przygotowują je do podejmowania decyzji i samodzielnego działania.

Dzieci w naszym przedszkolu dokonują także samokontroli i samooceny swego zachowania, wywołuje to u dziecka zainteresowanie własnym postępowaniem, pobudza do refleksji nad swoimi czynami, uczy samokrytycyzmu i tolerancji wobec drugiego człowieka. Dzięki temu dziecko uczy się sprawiedliwości, wnikliwości, obiektywizmu, umiejętności zbiorowej dyskusji, poznaje różne sposoby prowadzenia negocjacji, podejmowania decyzji w myśl pięknego hasła Korczaka „Dziecko jest dobrym rzeczoznawcą własnego życia”

.

Tradycją w naszym przedszkolu jest też systematycznie prowadzona działalność charytatywna, która przejawia się przede wszystkim podejmowaniem działania na rzecz dzieci dotkniętych biedą, sieroctwem czy niewydolnością wychowawczą rodziny.

W tym celu współpracujemy między innymi z Zespołem Charytatywnym działającym przy tutejszej parafii rzymskokatolickiej, dbamy o wyrównanie szans rozwoju dzieci utalentowanych z rodzin patologicznych i biednych, umożliwiając nieodpłatne uczestnictwo w rozmaitych zajęciach dodatkowych; inicjujemy działania na rzecz pomocy dzieciom z niepełnosprawnością ruchową dzięki czemu np. czworo dzieci z osiedla otrzymało inwalidzkie wózki samobieżne.

Prowadzimy także przedświąteczne zbiórki żywności lub darów rzeczowych  angażując w tę działalność wielu ludzi „gorącego serca”.

Od kilku lat na stałe gości w naszym kalendarzu wydarzeń niezwykła uroczystość  koncert  poświęcony papieżowi Janowi Pawłowi II. Początkowo koncert dedykowany był papieżowi i jego działalności, teraz poświęcony jest jego pamięci.

Dochód z pierwszego z koncertów w 2005 roku  przeznaczony był na rzecz dzieci z biednych rodzin.; koncert z 2006 roku wspomógł Dom Samotnej Matki, koncert z 2007 roku zasilił kolejne grono potrzebujących wsparcia osób, dochód z czwartego  koncertu w 2008 roku przeznaczony został na dzieci z ubogich rodzin z parafii Kurdwanów.

Jan Paweł II darzył dzieci i młodzież szczególną miłością i bardzo leżało Mu na sercu ich dobro. Dzieci nie zapomniały o tej trosce i miłości, jaką darzył je Ojciec Święty i dziś kiedy Jana Pawła II nie ma już wśród nas oddają cześć Jego pamięci, ucząc się Jego ulubionych pieśni i wykonując je podczas koncertu organizowanego po to, by pomóc innym ludziom. W ten sposób zasiewamy w naszych wychowankach ziarno wrażliwości i empatii, które  mamy nadzieję  zaowocuje w przyszłości. Pragniemy, by wyrośli na ludzi, którzy nie przejdą obojętnie obok cudzej krzywdy. Podczas koncertu dzieci śpiewają piosenki religijne z repertuaru Arki Noego i piosenki oazowe  ulubione piosenki papieża Polaka, wspominają jego postać. Co roku koncert ten dostarcza wszystkim niezapomnianych wzruszeń.

Tradycją naszego przedszkola są także systematycznie organizowane olimpiady sportowe dedykowane realizacji idei naszego patrona: „Dawać dzieciom radość poprzez gry i zabawy w słońcu i na powietrzu”.

Każdego roku – w różnych grupach wiekowych – odbywają się u nas sportowe zmagania: organizujemy olimpiadę: jesienną, zimową, wiosenną oraz szczególnie widowiskową OLIMPIADĘ SZEŚCIOLATKA łączącą we wspólnej rywalizacji dzieci sześcioletnie z okolicznych przedszkoli. Naczelnym hasłem naszych olimpiad jest dobra zabawa, integracja dzieci i zasada”fair play”.

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom zdrowe i racjonalne żywienie. Dziecko nie jest zmuszane do jedzenia potraw, których nie lubi, ma możliwość decydowania ile zje, ma stały dostęp do napojów między posiłkami. Nasza kuchnia dokłada wszelkich starań, aby potrawy były zdrowe, smaczne, wyszukane i estetycznie podane.

Nasza placówka wyróżnia się także ilością oddziałów przedszkolnych aktualnie mamy 18 oddziałów

Kraków to jest miasto
Dobrze w Polsce znane
Kraków to jest miasto
Przeze mnie kochane!

Do przedszkola chodzę
Od samego rana
Nosi ono imię
Henryka Jordana

W przedszkolu poznaję
Tajemnice świata
Szybko tu mijają
Dni, miesiące, lata!

Przedszkole to dla mnie
Jest jak dom mój drugi
Lepszego nie znajdziesz
Jaki Kraków długi!

Małgorzata O.

Back to Top
Skip to content