Partnerstwo rodziców.

Partnerstwo rodziców

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 6 im. H. JORDANA W KRAKOWIE

Psychologowie uznają, że przedszkole bardzo pozytywnie wpływa na rozwój dziecka, dlatego większość rodziców, chcąc zapewnić dzieciom lepsze warunki rozwijania się, posyła dzieci do placówek przedszkolnych. Wiadomo, że dzieci te pochodzą z odmiennych kulturowo rodzin, wnoszą różne tradycje, obyczaje, wyznania religijne, różny świat wartości i zróżnicowane podejście do rzeczywistości. Przedszkole ma więc szansę uzupełnić oddziaływanie wychowawcze domu rodzinnego, wspierać, pobudzać rozwój dziecka, wzmacniać jego uzdolnienia. Nauczyciel, znając dziecko i posiadając odpowiednią wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, ukierunkowuje pracę rodziców, wskazując wszelkie nieprawidłowości i podpowiadając nowe metody wychowawcze. Od współdziałania nauczyciela i rodzica zależą efekty rozwojowe dziecka. Nawiązując współpracę z rodzicami musimy pamiętać, że nie może ona skupiać się tylko i wyłącznie na pracach pomocniczych czy usługowych względem przedszkola. Należy tak poprowadzić współpracę, aby rodzic miał możliwość włączenia się w proces wspomagania rozwoju dziecka. Gwarancją sukcesu mogą być wypracowane przez grono pedagogiczne zasady, sposoby i formy współpracy z rodzicami, gdzie warunki tej współpracy zostaną jasno i wyraźnie określone oraz zaakceptowane przez przedstawicieli rodziców zasiadających w Radzie Rodziców.

Przedszkole musi więc dołożyć starań, aby rodzice stali się jego sojusznikami w sprawach zdrowia i bezpieczeństwa dzieci, respektowali skierowania do poradni specjalistycznych, a także wspierali inne działania stymulujące wielostronny rozwój wychowanków. Dlatego też rodzice współuczestniczą w organizowaniu edukacji,a nauczyciele wspomagają działania wychowawcze rodziców poprzez:

 • dostarczanie wiedzy pedagogicznej i uwrażliwianie na potrzeby i możliwości dziecka
 • informowanie na bieżąco o postępach bądź trudnościach dzieci
 • wskazywanie osiągnięć, niepowodzeń, podejmowanych prób
 • uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych
 • aktywne uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie przedszkola
 • możliwość obserwowania dzieci w trakcie zajęć z całą grupą
 • stworzenie klimatu wzajemnego zaufania i szacunku we wspólnych kontaktach

Cele ogólne współpracy z rodzicami:

§  Zachęcanie rodziców do współpracy, tworzenie miłej i sympatycznej atmosfery w przedszkolu,

 • Udział rodziców w organizowaniu procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego,
 • Współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci,
 • Wzbogacanie rodziców o nowe doświadczenia w kontaktach ze swoim dzieckiem, dawanie im możliwości poznania przyjaciół dziecka i ich rodzin,
 • Wspomaganie i integrowanie działań wychowawczych  rodziców i nauczycieli – osiąganie lepszych efektów pracy w domu i w przedszkolu,
 • Tworzenie partnerskich relacji pomiędzy rodzicami i przedszkolem.

Cele szczegółowe współpracy z rodzicami:

 • kształcenie umiejętności otwartej, szerszej i systematycznej komunikacji  nauczyciel-rodzic,
 • włączenie rodziców w organizację życia w przedszkolu,
 • efektywny udział rodziców w organizowanych uroczystościach, projektach  i wydarzeniach  z życia przedszkolnego.

Kryteria sukcesu dobrze prowadzonej współpracy z rodzicami:

1.   Wzmocnienie relacji  interpersonalnych  pomiędzy  rodzicami  a  wszystkimi pracownikami przedszkola – stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery.

2.   Intensyfikacja  współpracy  z   rodzicami  i   ich   aktywny   udział   w   życiu przedszkola.

3.   Zadowolenie dzieci, rodziców i nauczycieli  wynikające  z relacji  wszystkich działań placówki w atmosferze zaufania i dobrej współpracy.

4.  Stworzenie partnerskich relacji między rodzicami a nauczycielami w zakresie odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci.

5.  Znajomość   oczekiwań  rodziców  wobec  przedszkola  i  uwzględnianie  ich przez  nauczycieli  w  planowaniu  pracy  wychowawczo   ?   dydaktycznej  i      opiekuńczej.

6.  Osiąganie  lepszych  efektów  wychowawczych  dzięki  ujednoliceniu  metod   pedagogicznych w domu i w przedszkolu.

7.   Pozytywna opinia   rodziców  o  pracy przedszkola  –  popularyzacja  działań i osiągnięć placówki.

ZADANIA PRZEDSZKOLA WOBEC RODZICÓW:

Zadaniem przedszkola jest wzmacnianie uczuciowych więzi między dzieckiem a jego rodzicami, budzenie zainteresowania rodziców światem dziecięcych przeżyć, a więc także tym wszystkim, co dzieje się w przedszkolu, które wprowadza dziecko w życie społeczne, kształtujące postawy jego charakteru, wzbudza zaciekawienie przyrodą, sztuką, pobudza wyobraźnię i potrzebę tworzenia.

Swoje cele wychowawcze osiąga przedszkole stawiając i oczekując od rodziców spełnienia różnych wymagań i zadań. Inicjuje ich zamierzenia pedagogiczne związane np. z urządzeniem dziecku w domu własnego kącika lub z wdrożeniem do pomocy w drobnych pracach domowych.

Na właściwe zorganizowanie współpracy przedszkola z rodzicami wpływ ma życzliwy  i partnerski stosunek nauczycieli i rodziców oraz wzajemne zrozumienie. Dobrze zorganizowana współpraca przedszkola z rodzicami jest jednym z istotnych czynników osiągania przez przedszkole dobrych wyników w pracy opiekuńczej i wychowawczo – dydaktycznej oraz przyczynia się do niwelowania wielu problemów w domu. W każdej placówce przedszkolnej wśród rodziców znajdują się tacy, którzy żywo zainteresowani wychowaniem swych dzieci sami dążą do nawiązania jak najbliższych kontaktów  z nauczycielem. Są jednak i tacy, którzy tych kontaktów unikają.

Niezależnie od inicjatywy rodziców, każdy nauczyciel musi zabiegać o porozumienie się z nimi dla dobra dzieci, które wspólnie wychowuje dom i przedszkole.

W związku z powyższym pragnieniem jest, aby rodzice i nauczyciele łączyli swoje serca i siły w procesie dydaktyczno – wychowawczym i aby ich działania uzupełniały się dla dobra dziecka.

Dla prawidłowej współpracy ważna jest osobowość wychowawcy. Otwartość, szczerość, komunikatywność to cechy, które ułatwiają nawiązywanie kontaktów. Wychowawca powinien czynić starania, by uzyskać maksimum zaufania, zwłaszcza ze strony rodziców.

Tak jak we wszelkich kontaktach międzyludzkich na to zaufanie trzeba sobie zasłużyć. Najlepszą i najprostszą ku temu drogą jest okazywanie stałej troski o rozwój i wychowanie dziecka. Chęć pomocy wypływająca z postawy wychowawcy, wzbudza zaufanie rodziców, wtedy łatwiej jest nawiązać współpracę.

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka ( zawartych w statucie przedszkola)  należy:

a.  przestrzeganie  statutu przedszkola.

b.  zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.

c.  respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji.

d.  przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę /pełnoletnią/ zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

e. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

f. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

g. zaopatrzenie osoby opiekującej się dzieckiem, w czasie dłuższej nieobecności spowodowanej wyjazdem lub innymi okolicznościami, w prawny dokument / notarialne upoważnienie/ .

h. rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

Statutowe prawa rodziców:

1.     Rodzice zobowiązani są współdziałać z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2.     Rodzice mają prawo do:

a. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planu pracy przedszkola i planów pracy w danym oddziale, współuczestniczenia na zasadach partnerstwa w tworzeniu ramowych planów działań na dany rok szkolny w oddziale swojego dziecka.

b. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów  w rozwoju swojego dziecka.

c.  uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania pomocy.

d. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków   z obserwacji pracy przedszkola.

e. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – radę rodziców.

Przykładowe formy i sposoby współpracy z rodzicami:

 • zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców;
 • zebrania grupowe;
 • zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola;
 • konsultacje indywidualne;
 • prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci;
 • organizację i prowadzenie zajęć i dni otwartych dla rodziców;
 • organizację szkoleń i warsztatów integracyjnych dla rodziców;
 • informowanie rodziców o sposobach i możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej,
 • organizację uroczystości zaspokajających potrzeby kulturowe rodziców: np. koncerty z ich udziałem, inscenizacje, konkursy;
 • włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, takich jak:  pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, wigilia, bal karnawałowy, koncert charytatywny,  tydzień przedszkolaka, festyn rodzinny, występy jasełkowe i kiermasze  z okazji Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, itp.;
 • organizację akcji: „Sprzątanie Świata”, „Góra grosza”, „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”; „Gwiazdka dla zwierzaka” , zbiórka żywności dla ubogich rodzin,
 • konkursy, wycieczki;
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc  w przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych, wykonywanie pomocy, itp.
 • systematyczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dzieci

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez przedszkole programu nauczania i wychowania,
 • nauczyciele gromadzą informacje o dziecku i dokumentują jego rozwój za pomocą arkuszy obserwacyjnych, diagnostycznych i innych materiałów, na podstawie tych dokumentów informują rodziców o postępach edukacyjnych dzieci,
 • rodzice dowiadują się o postępach edukacyjnych dzieci na zebraniach ogólnych,  w trakcie konsultacji indywidualnych podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
 • informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej

Recepta na dobrą współpracę z rodzicami i opiekunami dzieci to:

 • nie uważać, że zawsze mamy rację i że wszystko wiemy
 • nie trzymać się kurczowo utartych schematów
 • trzeba patrzeć, słuchać, odczuwać i poszukiwać
 • zawsze być gotowym, by pomóc rodzicom rozwiązać problem
 • być szczerym, komunikatywnym i otwartym
 • być elastycznym, otwartym na zmiany i ciekawe propozycje
 • krytykę ze strony rodziców przyjmować i spokojnie analizować

 Warunki dobrej współpracy:

 • do nauczyciela należy pierwszy ruch w kierunku dobrej współpracy
 • nauczyciel musi odrzucić uprzedzenia i być gotowym na kontakt z każdym rodzicem
 • przekonanie, że efektywność współpracy zależy od obu stron
 • przyznanie rodzicowi takich samych praw jakie sami chcemy mieć
 • tworzenie przyjaznej atmosfery np. rozmowa w odpowiednim pomieszczeniu
 • angażowanie do współpracy wszystkich rodziców
 • zmieniać co się da zmienić, pomagać, być otwartym na nowe propozycje
 • stosować zasady dobrej komunikacji

Zasady współpracy przedszkola z rodzicami:

Aby współpraca przedszkola z rodzicami i opiekunami dzieci układała się jak najlepiej, zarówno jedna jak i druga strona, powinna kierować się pewnymi zasadami. Należą do nich: zasada pozytywnej motywacji, partnerstwa, jedności oddziaływań i systematycznej współpracy.

Zasada pozytywnej motywacji mówi, że ważnym warunkiem skutecznej współpracy wychowawców i rodziców jest całkowicie dobrowolny w nim udział. Chodzi o to aby, wszyscy byli świadomi współpracy, jak również korzyści z nią związanych.

Zasada partnerstwa podkreśla równorzędne prawa i obowiązki wychowawców i rodziców. Chodzi o to, aby żadna ze stron nie czuła się mniej wartościowa od drugiej, aby tworzyły rodzaj wspólnoty, której członkowie mają w miarę jednakowy udział w podejmowaniu decyzji i razem ponoszą odpowiedzialność za wprowadzenie ich w życie.

Zasada jedności oddziaływań przypomina o konieczności realizowania przez wychowawców i opiekunów dziecka zgodnych celów w pracy wychowawczej. Oprócz zgodności celów ważne jest także uzgadnianie metod i form oddziaływań.

Zasada systematycznej współpracy ukazuje potrzebę czynnego i stałego zaangażowania się    w wykonywanie zadań inicjowanych i organizowanych podczas współdziałania wychowawców i rodziców.

Funkcje przedszkola wobec rodziców ( według koncepcji  D. Waloszek „Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym”):

1.   Wspomaganie działań wychowawczych rodziców:

–         systematyczne informowanie o zachowaniu dziecka w przedszkolu;

–         zbieranie informacji o zachowaniu dziecka w domu;

–         przekazywanie wiedzy pedagogicznej dotyczącej tematów integrujących rodziców;

2.   Integrowanie zabiegów wychowawczych:

–         uzgodnienie sposobów reagowania na bodźce, zadania, wymagania w domu i w przedszkolu;

–         uzgadnianie rodzaju, kierunku, zakresu działań wychowawczych wspólnie realizowanych w przedszkolu i w domu;

–         wspólnie z rodzicami opracowanie warunków do rozwoju wyobraźni, do eksperymentowania, swobodnego doświadczania życia przez dziecko;

3.   Wspieranie rodziców poszukujących sposobów zmiany relacji między dziećmi:

–         informowanie o prawach w dziedzinie oświaty;

–         wspólne i indywidualne działania rodziców, nauczycieli, dzieci;

–         poszukiwanie przyczyn „złych zachowań” dzieci i sposobów reagowania na nie;

–         organizowanie doradztwa metodycznego, psychologicznego, pedagogicznego.

Pamiętając o tym, że rodzina zaspokaja podstawowe potrzeby małego dziecka, do których należą m.in. potrzeba miłości, przynależności, akceptacji, bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego, aktywności i samodzielności, przedszkole powinno ściśle współpracować z domem rodzinnym wychowanków. Małemu dziecku, zależnemu całkowicie od dorosłych, właśnie dorośli tworzą dobre lub złe warunki rozwoju i wychowania. Współpracy przedszkola z domem rodzinnym powinna towarzyszyć troska o przyszłe losy dziecka, o zaspokojenie jego aktualnych różnorodnych potrzeb i jego wychowanie.

Literatura:

1.    Kwiatkowska M.( red.), Podstawy pedagogiki przedszkolnej, WSiP, Warszawa1985

2.    Sobocki M., Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1985

3.    Nowosad I., Nauczyciele i rodzice w edukacji przedszkolnej, „Wychowanie przedszkolne”, 1988, nr 3

4.    Potręć A., Pomagajmy sobie nawzajem, „Wychowanie przedszkolne”,2000, nr3

5.    Radziwiłł A., O współdziałaniu między szkołą a domem, WSiP, Warszawa 1975

6.    Stefaniak H., O tworzeniu więzi między rodzicami a nauczycielami, „Wychowanie w przedszkolu”,1999, nr 9

7.    Talik M., Zasady współpracy z rodzicami, „Dyrektor szkoły”,2005, nr1

Back to Top
Skip to content