Program wychowania.

Program wychowania

Edukacja

Idee wychowawcze i pedagogiczne naszego patrona łączą się w naturalny sposób z artystycznym profilem przedszkola i nadają kierunek naszym działaniom edukacyjnym. Uwzględniamy je w rocznych planach pracy oraz w codziennej pracy wychowawczej.

Proces kształtowania osobowości dziecka i przygotowania go do nauki w szkole, przedszkole opiera na własnych programach edukacyjnych dostosowanych do standardów rozwojowych każdej grupy wiekowej i stwarza optymalne warunki do indywidualnego rozwoju każdego wychowanka, jego talentów i zdolności, w tym przez udział w zajęciach dodatkowych. Dbając o wysoką jakość działań we wszystkich obszarach, przedszkole diagnozuje osiągnięcia edukacyjne swoich wychowanków, tworzy indywidualne programy naprawcze i systematycznie dokonuje ich ewaluacji. Dzięki temu nasze przedszkole umożliwia wychowankom osiąganie sukcesów.

Wspomagamy dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi poprzez pracę z psychologiem i pedagogiem oraz pracę wyrównawczą w grupach. Prowadzimy gimnastykę korekcyjną. W trosce o zdrowie i właściwy rozwój fizyczny dzieci propagujemy idee zdrowego stylu życia.

Nasze przedszkole stwarza dziecku warunki do odpoczynku zgodnie z wymogami higieny i zdrowia oraz potrzebami indywidualnymi dziecka w ciągu całego dnia jego pobytu w przedszkolu. Odpoczynek dziecka wspomagany jest różnymi formami relaksacyjnymi. Dziecko ma prawo do wyboru formy i samodzielnego przygotowani się do odpoczynku lub skorzystania z pomocy wychowawcy i innych osób dorosłych.

Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. Możliwość korzystania z urządzeń sanitarnych dostosowanych do wieku i umiejętności dzieci, pomoc i wspomaganie ze strony wychowawców i pracowników w kształtowaniu nawyków higienicznych i samoobsługowych, warunki prawidłowego rozwoju fizycznego poprzez różne formy aktywności ruchowej w sali i na świeżym powietrzu.

Codzienną pracę wspomagamy własnymi programami autorskimi:

 • Program adaptacyjny „Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania się do przedszkola”
 • Program edukacji ekologicznej „Żyję w zgodzie z przyrodą”
 • Program profilaktyczny „Nim będzie za późno”
 • Program wychowawczy „Vademecum przedszkolaka cz.I”
 • Program wychowawczy „Vademecum przedszkolaka cz.II Problem niepełnosprawności”
 • Praca z dzieckiem uzdolnionym
 • Program zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • Program logopedyczny „Szumią drzewa, wiatr szeleści, w buzi dziecka skarb się mieści”  wspieranie rozwoju mowy dziecka poprzez zabawy logopedyczne z grupą
 • Wykorzystanie programów multimedialnych i technik informacyjnych w pracy edukacyjnej dzieci
 • Edukacja muzyczna w wychowaniu przedszkolnym „W krainie melodii”
 • Program regionalny „Żółta ciżemka”

Nasz pakiet edukacyjny obejmuje także realizację następującego projektu:
Projekt edukacji ekologicznej, a jego cele to:

 • wzbogacenie wiedzy na temat środowiska ekologicznego,
 • rozwijanie wrażliwości na zachowanie czystości w otoczeniu przyrodniczym,
 • szukanie metod współpracy z instytucjami i ludźmi, dla których ważne jest czyste środowisko,
 • poznanie i utrwalanie pojęć związanych z recyklingiem oraz segregacją odpadów,
 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • rozumienie konieczności recyklingu aluminium,
Back to Top
Skip to content