Rada rodziców.

Rada rodziców

Dobrowolne składki prosimy wpłacać na konto nr: 11 8619 0006 0041 0434 8890 0001
w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce, oddział w Krakowie przy ulicy Wysłouchów 4 (naprzeciwko Żabki)

Składki przeznaczone zostaną na rzecz dzieci m.in. pasowanie na przedszkolaka – dyplomy, Mikołajki – prezenty, wizyty Mikołaja, Bal Karnawałowy, Kiermasz karnawałowy, pomoc dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej, teatrzyki, Piknik rodzinny, Zakończenie roku szkolnego (prezenty).

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 6 IM. H. JORDANA
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

PRZEWODNICZĄCY: Sylwia Kościelska-Woś

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Katarzyna Koziara

SKARBNIK: Katarzyna Pietruszka

SEKRETARZ: Izabela Furlaga

Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty / Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 /

ze zmianami / Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542 /

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą”, reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających

do Samorządowego Przedszkola nr 6 im. Henryka Jordana w Krakowie.

2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu przedszkola i niniejszego

regulaminu.

§ 2

1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w przedszkolu.

2. Kadencja Rady trwa 1 rok.

3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w trakcie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3

członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.

4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu

jawnym.

§ 3

Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco-doradczy.

II. Wybory do Rady

§ 4

1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu

rodziców każdego oddziału.

2. Rodzice dzieci danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę

Oddziałową.

3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 2 osoby. O liczebności Rady Oddziałowej

decydują rodzice danego oddziału.

4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko

może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§ 5

Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym

spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzi osoby kandydujące do Rady

Oddziałowej.

§ 6

Wybory Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych

przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

§ 7

1. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców przedszkola.

2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela Rady Oddziałowej do Rady

Rodziców przedszkola może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu,

w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady Oddziałowej.

§ 8

1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie

pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.

2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

III. Władze Rady

§ 9

Rada wybiera ze swojego grona Zarząd Rady Rodziców, składający się z: Przewodniczącego Rady,

Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

§ 10

1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady,

reprezentuje Radę na zewnątrz.

2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie

jego nieobecności.

3. Sekretarz Rady odpowiada ze dokumentację Rady i protokołowanie posiedzeń.

4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

§ 11

Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby.

Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

§ 12

W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Rady Rodziców.

§ 13

1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:

1) realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców,

2) gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

§ 14

Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi.

IV. Posiedzenia Rady

§ 15

1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni

przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący

może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.

2. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu

Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej.

§ 16

1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego.

2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.

3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby

zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

§ 17

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.

2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym

posiedzeniu Rady.

V. Podejmowanie uchwał

§ 18

1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa

się w trybie tajnym.

§ 19

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 20

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

VI. Prawa i obowiązki członków Rady

§ 21

1. Członkowie Rady mają prawo:

1). Dostępu do informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu

dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi

za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.

2). Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola.

3). Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.

2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.

VII. Fundusze Rady

§ 22

1. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,

w szczególności z wpływów z organizacji kiermaszów, festynów, darowizn.

2. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na pierwszym posiedzeniu

Rady Rodziców w danym roku szkolnym.

3. Rodzice mogą wpłacać składkę dwukrotnie za pierwszy i drugi semestr lub jednorazowo

za cały rok.

4. Rada Rodziców, na pisemną prośbę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić

rodziców z wnoszenia części składki, w wysokości 50%.

§ 23

1. Fundusze mogą być przeznaczone głównie na opłacanie koncertów, spektakli teatralnych,

wyjść do kina, wycieczek, imprez okolicznościowych, upominków dla dzieci, zakup nagród,

elementów strojów i dekoracji, innych artykułów wynikających z nieedukacyjnych sfer

organizacji pracy przedszkola.

2. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w planie finansowym

wydatków.

§ 24

1. W przypadku, gdy składki za semestr lub cały rok z danego oddziału przedszkolnego

nie przekraczają 70% planowanych wpływów, Zarząd Rady Rodziców może podjąć decyzję

o zmniejszeniu poziomu finansowania nagród, prezentów i innych form finansowania

dla danego oddziału. Taką decyzję Zarząd podejmuje zwykłą większością głosów podjętą

przez minimum trzech członków Zarządu.

2. Decyzję o zmniejszeniu poziomu finansowania nagród, prezentów i innych form finansowania

dla danego oddziału podejmuje się każdorazowo do 15 listopada w pierwszym semestrze

i do 10 maja w drugim semestrze.

§ 25

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady, które nie były planowane, mogą składać:

1) Przewodniczący Rady Rodziców,

2) Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców,

3) Skarbnik Rady Rodziców,

2) Dyrektor,

2) Rada Pedagogiczna.

§ 26

Zgromadzonymi środkami dysponuje Rada poprzez Zarząd Rady Rodziców przy obecności co najmniej

dwóch Członków Zarządu Rady.

§ 27

Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza skarbnik Rady.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 28

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Back to Top
Skip to content