Informacja o funkcjonowaniu przedszkola w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo!

Nasze przedszkole będzie funkcjonowało od 1 września zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 10 czerwca 2022 roku.

Prosimy o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa (tutaj) oraz zasadami przyprowadzania i odbierania dziecka oraz przebywania rodziców/opiekunów na terenie Samorządowego Przedszkola Nr 6 (Budynek główny), (Filia-Bujaka 15)

W roku szkolnym 2022/2023 przedszkole pracuje w godzinach od 6:30 do 17:00.

Posiłki:

– 8:30 I śniadanie

– 11:15 II śniadanie

– 13:30 Obiad

Opłaty za przedszkole

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), art. 106 U. 3 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo Oświatowe Dz. U. 2018 r. poz. 996 oraz uchwały Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz Zarządzenia nr 20/2022 Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 6 im. H. Jordana w Krakowie z dnia 20 maja 2022r. Rodzice ponoszą opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

1) Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, wynosi  odpowiednio: 1 zł / 0,50 zł / 0 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu w przedszkolu z wyłączeniem korzystania z  bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie w określonych przez Przedszkole godzinach od 8:00 do 13:00 (nie dotyczy dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego).

2) Opłata za żywienie, za wskazane w deklaracji potwierdzenia woli posiłki, według dziennej stawki żywieniowej ustalonej przez Dyrektora przedszkola, w porozumieniu z organem prowadzącym wynosi odpowiednio:  7,60 zł – 3 posiłki dziennie, za każdy dzień pobytu.

3) Zmiany wskazanych posiłków można dokonać z końcem miesiąca, ze skutkiem od 1 dnia następnego miesiąca.

4) Rodzice są zobowiązani do zgłaszania planowanych nieobecności dziecka w przedszkolu, najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 9:00.  Na podany numer telefonu: budynek główny: 12 659-43-11 lub 12 659-43-10, filia parter: 510-295-321,
filia piętro 660-574-354.

5) Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za wyżywienie jest naliczana z dołu, za każdy miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu w rozliczeniu dziennym.

6) Do dnia 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola rodzice otrzymają informację o wysokości opłaty za pobyt oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu.

7) Rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani dokonać opłaty do dnia 14 miesiąca, następującego po miesiącu uczęszczaniu dziecka do przedszkola na wskazany rachunek bankowy.

Numer rachunku Bankowego na który należy uiszczać opłatę:

MCOO w Krakowie, Samorządowe Przedszkole Nr 6

30-611 Kraków, ul Bujaka 17

90 1020 2892 0000 5102 0590 2012

8) Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za wyżywienie stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym, dochodzenie nieuregulowanych należności następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

9) Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie będzie skutkowało naliczeniem ustawowych odsetek oraz upomnieniem. Koszt upomnienia ponoszą rodzice.

10) Nieuiszczenie należności w terminie wskazanym w upomnieniu będzie skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego, co spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które są zaspokajane w pierwszej kolejności. Koszty postępowania egzekucyjnego ponoszą rodzice.

W przedszkolu obowiązuje Ramowy Rozkład dnia dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci (tutaj)

Rodzice ubezpieczają dzieci indywidualnie, jeżeli posiadają taką wolę, w dowolnie wybranym przez siebie Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Zebrania z Rodzicami

Zebrania poszczególnych grup przedszkolnych  z dyrektorem, a następnie z nauczycielkami odbędą się z zachowaniem zasad bezpiecznego dystansu społecznego, w najbliższym czasie po rozpoczęciu roku szkolnego. Harmonogram zostanie umieszczony na stronie internetowej.

Listy dzieci z podziałem na poszczególne grupy utworzone w roku szkolnym 2022/2023 będą dostępne w holu budynku głównego przedszkola w dniu 31.08.2022 r. po godz. 10:00 oraz na drzwiach budynku filii.

Rodzice dzieci nowoprzyjętych, którzy w rekrutacji składali wnioski, potwierdzenia woli w formie skanów zobowiązani są do dostarczenia oryginałów dokumentów, poprzez złożenie koperty do skrzynki znajdującej się w przedsionku budynku głównego.

Rodzice dzieci nowoprzyjętych do budynku głównego proszeni są o odbiór kart do rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu w pierwszym dniu obecności tylko i wyłącznie w holu przedszkola. Jednorazowa opłata około 12 zł płatna przy odbiorze.

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA:

– Dzieci młodsze z grup I a, I b i I f:  duża poszwa na kołdrę o wymiarach 160×200, podpisane: piżama, pantofle – bezpieczne i wygodne łatwe do zakładania dla dziecka, zapasowe ubranie (zapakowane w podpisaną reklamówkę  i umieszczone w szatni).

– Dzieci młodsze z grupy I c:   podpisane pantofle – bezpieczne i wygodne łatwe do zakładania dla dziecka, zapasowe ubranie (zapakowane w podpisaną reklamówkę  i umieszczone w szatni).

– Dzieci starsze: pantofle na zmianę – bezpieczne i wygodne łatwe do zakładania dla dziecka, zapasowe ubrania wg potrzeb i uznania rodziców zapakowane w reklamówkę podpisaną i umieszczoną w szatni.

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 6